เกษตรแบบผสมผสาน

เรามาศึกษากันดีกว่าค่ะว่า เกษตรผสมผสานคืออะไร ? ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมการอยู่รวมกันอาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้นั่นเองค่ะ

เกษตรแบบผสมผสาน

รูปแบบของระบบเกษตรผสมผสาน

ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีการดำเนินการกันมาช้านานแล้วก็ตามแต่ลักษณะของการดำเนินการ ยังมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่การจะนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาผสมผสานกันมากน้อยแค่ไหน และผสมผสานในรูป รูปแบบใดก็ตามยังมีความหมายหลากหลาย การศึกษารายละเอียดเชิงวิชาการในด้านนี้ก็ยังมีไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบ กับการศึกษาในด้านกิจกรรมเดี่ยว ๆ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือปลาก็ตาม ฉะนั้นการกำหนดรูปแบบดำเนินการเกษตร ผสมผสานก็จะมีหลายแบบเช่นกัน ทั้งนี้อาจจะยึดการแบ่งตามวิธีการดำเนินการลักษณะพื้นที่กิจกรรมที่ดำเนินทรัพยากรค่ะ

ทั้งนี้มีประเภทของระบบเกษตรผสมผสานอยู่หลักๆ 3 แบบค่ะ คือ

  1. แบบดั้งเดิม เป็นประเภทที่มีการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้เป็นหลักในครัวเรือนหรือชุมชน เช่น การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เพียงเพื่อประโยชน์สำหรับใช้หรือบริโภคใน ครัวเรือนเท่านั้น
  2. แบบกึ่งการค้า เป็นประเภทที่เกษตรกรผลิตสินค้าการเกษตรชนิดเดียวซึ่ง อาจจะเป็นข้าวหรือพืชไร่ก็ตาม โดยผลิตเพื่อเป็นอาหารและเป็นรายได้หลัก แต่เนื่องจากการผลิตมี ความเสี่ยงในด้านความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมเกิดการระบาดของศัตรูพืช ความไม่แน่นอน ของราคาผลผลิต จึงหันมาดำเนินการผลิตในระบบเกษตรแบบผสมผสานซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถลด ความเสี่ยงได้
  3. แบบเชิงการค้า เป็นประเภทที่เหมาะสมกับเกษตรกรก้าวหน้าซึ่งมี ประสบการณ์และความสามารถในการผลิตเป็นแบบการค้า เช่น สามารถผลิตพืชและมีตลาดรองรับ ที่แน่นอน
เกษตรแบบผสมผสาน

การทำการเกษตรแบบผสมผสาน คือบทสรุปของการใช้ชีวิตแบบเกษตรอย่างพอเพียง แล้วจะนำไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืน และดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ เป็นการทำการเกษตร ตามรอยพระราชดำริ ของพ่อหลวงของเรา คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างลงตัว คนได้ทำมาหากินในถิ่นฐานตัวเอง ไม่ต้องจากครอบครัวเพื่อหางานทำ สามารถมีอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงตัวเองและครอบครัว สัตว์และพืช พืชและพืช ต่างหมุนเวียนเป็นระบบผสานกันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองค่ะ

กดติดตามและกดไลค์เพจ Facebook : Farmer Mee ฟาร์มเมอร์มี

ที่มา yimkwangkwang.com